Kto sme

Spoločnosť prevádzkuje autoumyvárne a poskytuje technológie, náhradné diely, chémie pre autoumyvárne, servis a poradenstvo v rozsahu voľných živností, v ktorej poskytuje produkty a služby súvisiace s touto činnosťou.

Vaše osobné údaje spracúvame pre účely riadneho poskytnutia uvedených služieb.

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje je:

KAMIOR s.r.o.
Boženy Němcovej 1157
093 01, Vranov nad Topľou
Slovensko

IČO: 44857209
IČ DPH: SK2022848817

Internetová stránka: https://euro-wash.skTelefónne číslo: +421 850 20 20 20

E-mail: info@eurowash.sk

Aké osobné údaje spracúvame a prečo

Osobnými údajmi rozumieme všetky informácie o identifikovanej osobe (konkrétnej osobe) alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (osoba, ktorú podľa uvedených údajov vieme určiť).

Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri objednávaní služby a produktu alebo pri Vašom záujme o naše služby. Vaše identifikačné, kontaktné údaje a údaje, ktoré sú nutné pre plnenie zmluvy, spracúvame, aby sme Vám mohli riadne poskytnúť služby. Bez poskytnutia Vašich potrebných osobných údajov, by sme Vám nemohli poskytnúť služby.

Podľa potreby spracúvame tieto osobné údaje:

meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa, e-mail

Pri používaní internetovej stránky https://euro-wash.sk spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré získame na základe Vášho používania internetovej stránky alebo vyplnenia formulárov na internetovej stránke, napr. IP adresa, logy, cookies, vyplývajúce z technického fungovania prevádzkovateľa na webe.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Viac o nami používaných súboroch “cookies” na našej internetovej stránke si môžete pozrieť v osobitnej časti COOKIES. Na účel použitia, povolenia alebo zakázania cookies ste na našej internetovej stránke upozornení.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov je:

Prevádzkovateľ nevykonáva automatické individuálne rozhodovanie ani profilovanie v zmysle § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Komu poskytujeme Vaše údaje

V niektorých prípadoch v mene prevádzkovateľa spracúva Vaše osobné údaje ďalšia osoba – sprostredkovateľ. Každý takýto sprostredkovateľ má s nami uzatvorenú písomnú zmluvu, ktorá upravuje ako osobné údaje a na aký účel spracúva. Zazmluvňujeme len osoby, ktoré poskytujú dostatočné záruky, aby spracúvanie osobných údajov bolo zákonné a aby sa zabezpečila ochrana Vašich práv.

Príjemcovia Vašich osobných údajov sú osoby:

Ak sa Vaše osobné údaje poskytujú orgánu verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepovažuje sa za príjemcu.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny, teda krajiny mimo Európskej únie, alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame:

Po uplynutí potrebnej doby uchovávania osobných údajov budú Vaše osobné údaje vymazané.

Vaše práva k osobným údajom

K Vašim osobným údajom máte v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.:

Prevádzkovateľ oznámi Úradu na ochranu osobných údajov porušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín po tom, ako sa o ňom dozvedel prostredníctvom určeného formulára, to neplatí, ak nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva fyzickej osoby. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

Ako chránime Vaše údaje

Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že sme prijali všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov:

  1. šifrovanie osobných údajov,
  2. zabezpečenie systémov spracúvania osobných údajov,
  3. zálohovanie osobných údajov,
  4. pravidelné hodnotenie účinnosti technických a organizačných opatrení.

Technické opatrenia zabezpečujú uloženie dát v elektronickej podobe najmä zabezpečenie, šifrovanie počítačov, webovej stránky, softvéru heslom, používaním anitivírového programu a pravidelnou údržbou. Technické opatrenia – uzamknutie priestorov, uzamknutie úložných skríň, zabezpečia tiež osobné údaje v listinnej podobe.

Dodatočné informácie

Na našej internetovej stránke https://euro-wash.sk aj v prevádzke spoločnosti na adrese Boženy Němcovej 1157, 093 01, Vranov nad Topľou sa môžete kedykoľvek oboznámiť so zásadami spracúvania osobných údajov a ochrany osobných údajov.

V prípade žiadosti o vysvetlenie, export alebo vymazanie Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle +421 850 20 20 20, mailom na info@euro-wash.sk alebo osobne v prevádzke Boženy Němcovej 1157, 093 01, Vranov nad Topľou.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto zásady aktualizovať. Aktuálne znenie zásad spracúvania osobných údajov zverejní na internetovej stránke https://euro-wash.sk a zároveň v prevádzke Boženy Němcovej 1157, 093 01, Vranov nad Topľou.

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Podľa uvedených zásad spracúvania osobných údajov postupujeme od 25. mája 2018.

Packeta Trebišov, Čemerné, Prešov | Zásady spracúvania osobných údajov | Cookies | Pravidlá súťaže | Podmienky použitia