Stav: Pripravujeme

Názov súťaže

Pripravujeme

Nezabudni lajknúť Eurowash Slovensko – bezdotykové autoumyvárky na Facebooku aby ti neunikli žiadne skvelé súťaže o hodnotné ceny!

https://www.facebook.com/eurowashsk

Výherca súťaže

Bude zverejnený na našej internetovej stránke a na stránke Eurowash Slovensko – bezdotykové autoumyvárky na Facebooku.

Úvod

Všeobecné podmienky súťaže sa použijú v rámci aktivít webstránky zeleziarstvo-puskas.sk (KAMIOR s.r.o., Boženy Němcovej 1157, 093 01, Vranov nad Topľou, Slovensko (IČO: 44857209, IČ DPH: SK2022848817)), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Účel súťaže a organizátor

Účelom súťaže na stránke www.euro-wash.sk na Facebooku je reklama a propagácia internetovej stránky, stránky na Facebooku a poskytovanej služby organizátora súťaže. Organizátorom súťaže je KAMIOR s.r.o., Boženy Němcovej 1157, 093 01, Vranov nad Topľou, Slovensko (IČO: 44857209, IČ DPH: SK2022848817).

Začiatok a ukončenie súťaže

Do súťaže sa užívatelia Facebooku môžu zapojiť v období od 8.3. 2023 (vrátane) do 13.3. 2023 (vrátane).

Ukončenie súťaže môže byť upravené organizátorom.

Žrebovanie

Žrebovanie prebehne po ukončení súťaže.

Výhra

Pripravujeme

Podmienky účasti

Do súťaže sa môže zapojiť každý vo veku minimálne 18 rokov. Do súťaže nebudú zaradení zamestnanci spoločnosti KAMIOR s.r.o., Boženy Němcovej 1157, 093 01, Vranov nad Topľou, Slovensko (IČO: 44857209, IČ DPH: SK2022848817). Do súťaže bude zaradený každý, kto pridá komentár k súťažnému príspevku z facebookovej stránky Eurowash Slovensko – bezdotykové autoumyvárky.

Kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhry

Výherca súťaže bude vyžrebovaný z užívateľov Facebooku, ktorí sa zapojili do súťaže a splnili podmienky účasti. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom Facebooku (správa). V prípade, že sa nepodarí kontaktovať výhercu do 24 hod., výhra prepadne ďalšiemu vyžrebovanému súťažiacemu v poradí. Výhra bude odovzdaná na prevádzke spoločnosti KAMIOR s.r.o., Boženy Němcovej 1157, 093 01, Vranov nad Topľou, Slovensko alebo odoslaná poštou na adresu výhercu. V prípade, že sa výherca nedostaví na odovzdanie výhry alebo neuvedie svoju adresu v dohodnutom čase, výhra prepadne ďalšiemu vyžrebovanému.

Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko) ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Výherca súťaže bude zverejnený na internetovej stránke www.euro-wash.sk a na stránke Eurowash Slovensko – bezdotykové autoumyvárky na Facebooku.

Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Organizátor vhodným spôsobom zverejní na stránke euro-wash.sk.

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.

Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi, prípadne prepadne ďalšiemu vyžrebovanému súťažiacemu v poradí. Zdieľanie príspevku na Facebooku a likeovanie stránky na Facebooku nie je podmienkou účasti v súťaži.

Zásady spracúvania osobných údajov | Cookies | Pravidlá súťaže